ลดงบประมาณซื้อตำราเด็ก

“หมอธี” ชี้เหตุ ลดงบประมาณซื้อตำราเด็ก

นักข่าวบอกว่า ตามที่สำนักงบประมาณได้ปรับลดงบประมาณค่าใช้สอยประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ตัวอย่างเช่น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีงบประมาณ 2560 อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 ก็ปรับลดลงเหลืออุดหนุนค่าหนังสือเรียน 500 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นต้น

ซึ่งงบประมาณดังที่กล่าวมาแล้วโรงเรียนต้องนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่เพราะว่าเม็ดเงินลดลงส่วนมากจึงทำให้สถานศึกษาต้องเรียกเก็บเงินค่าหนังสือเรียนเพิ่มจากผู้เรียนมากกว่าเดิม โดยเหตุนี้กระทบกับเด็กเด็กนักเรียนทุกสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีงบ 2560 เป็นปีกแรกที่ ศธ.พิสูจน์โครงการหนังสือยิมเรียนตั้งแต่ระบบการให้ยืม

การคืนหนังสือเรียน การสอดส่องดูแลหนังสือเรียน พร้อมทั้งการเก็บหนังสือเรียน โดยในการทดลองระบบหนังสือยืมเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได้เผยแล้วว่า ผู้เรียนยังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามอัตราเดิม แต่เนื่องมาจากทางสำนักงบประมาณเข้าใจผิดจึงได้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้หารือกับทางสำนักงบประมาณแล้ว พร้อมกับทางสำนักงบประมาณก็บอกว่า จะคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ปรับลดไปให้แก่ทุกสังกัด เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นกังวลกับไม่มีอะไรน่ากังวล