ศธ.เตรียมปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการ

ศธ.เตรียมปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการ

ศธ.เตรียมปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้นวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บอกกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าวข้างต้น จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดความคิดเห็นว่า คนพิการเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศ ด้วยวิถีพอเพียง

โดยมียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเติมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมด้วยการเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง ยกฐานะคุณภาพพร้อมด้วยหลักเกณฑ์การเรียนรู้พิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ขยายระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมทั้งการสื่อสารรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพร้อมกับปรับปรุงนวัตกรรมพร้อมกับองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมด้วยพัฒนาพร้อมกับจัดระบบปกครองงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปรับปรุงสมรรถนะการเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปรับปรุงระบบงบประมาณ กับทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมด้วยขยายระบบดูแลจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนปฏิบัติงานให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคือ การเรียนสำหรับคนพิการ การเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความหวังจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการพัฒนาการเรียน

ด้วยเหตุนั้น คงต้องถือโอกาส แปรเปลี่ยนการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยประสงค์เจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ที่มีความรอบรู้พิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้สำหรับผู้มีความตั้งใจจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนรู้พิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ตัดสิน “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมกับคนที่มีความถนัดพิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้ตริตรองในเรื่องโครงสร้างการจัดการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมามั้ย หน่วยงานนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินงาน หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยกำกับกำหนด กับควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือพึงเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปเพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการอิสระสำหรับการฟื้นฟูการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรึกตรองต่อไป” นายชัยพฤกษ์บอก