เอกชัย

กมว. เผย เตรียมสร้างข้อกำหนดปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู

ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) พูดว่า ไม่นานมานี้ ในที่ประชุม กมว.ได้มีความเห็นอนุมัติรายละเอียดของร่างมาตรฐานวิชาชีพครู 4 ด้าน ตามที่คณะอนุกรรมการขยายมาตรฐานวิชาชีพเสนอ คือ 1.ด้านค่านิยมพร้อมทั้งคุณลักษณะความเป็นผู้สอน จะมีรายละเอียด ตัวอย่างเช่น การเป็นพลเมืองที่หนักแน่น ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศมีคุณธรรมกับจริยธรรม การสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกับพัฒนาผู้เรียนรู้ เป็นต้น 2.ความรู้พร้อมกับศาสตร์การสอน ได้แก่ การรู้เท่าทันสังคม การรู้เกี่ยวกับนักเรียน กับเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นต้น 3.ด้านการปฏิบัติงานในภารกิจคุณครู ตัวอย่างเช่น การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อและการวัดพร้อมด้วยวัดผลการเรียน การกำหนดแผนการพร้อมด้วยจัดการเรียน เป็นต้นและ 4.ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองกับชุมชน ได้แก่ การเข้าถึงบริบทชุมชน ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาพร้อมกับขจัดปัญหาผู้เรียนรู้ให้มีคุณสมบัติที่ประสงค์ ฯลฯ

โดยในวันที่ใน 30 เดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการเสนอหลักเกณฑ์วิชาชีพครูใหม่เข้าสู่การตริตรองในที่ประชุคณะกรรมการคุรุสภาด้วย “มาตรฐานวิชาชีพดังที่กล่าวมาแล้วครั้นเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุรุสภาแล้ว จะใช้เป็นแนวให้สถาบันที่ผลิตคุณครูนำไปจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกับผมรู้ข้อมูลมาว่า ปัจจุบันนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง พร้อมกับมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าจำนวน 17 แห่ง เห็นพ้องกับการผลิตคุณครู 4 ปีหมดแล้ว พร้อมด้วยรับรู้ว่ามีมหาวิทยาลัยจะบุกเบิกหลักสูตรผลิตครู 4 ปีให้ทันภายในปีการศึกษา 2562 เพราะเช่นนั้นวิธีการจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็จะต้องนำมาตรฐานวิชาชีพไปเป็นรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีด้วย“ ประธาน กมว.กล่าวและว่า จะอย่างไรก็ตาม จากนี้ทางคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ จะต้องดำเนินงานยกร่างมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนกับผู้บริหารการศึกษา 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ผู้บริหารการศึกษา พร้อมกับ 3.ศึกษานิเทศก์ โดยจะต้องจัดการให้เร็วที่สุด คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นไม่เกิน 3-4 เดือนนี้ เพื่อจะให้สถาบันที่เปิดสอนปริญญาโทด้านการศึกษา สามารถนำไปใช้เป็นหลักการในการพัฒนาหลักสูตรได้ นายเอกชัย พูดต่อว่า ดังนี้ที่ประชุมยังได้มอบให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการกระทำผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตริตรองประเด็นของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ เนื่องจากว่าที่ผ่านมาจรรยาบรรณทางวิชาชีพคุณครูมีการกำหนดเนื้อหาเยอะมาก

เพราะเช่นนั้นตนจึงมองว่าควรมีการปรับให้กระชับพร้อมกับมีความแน่นอน พร้อมทั้งทันยุคทันสมัย ตัวอย่างเช่น คนที่ทำงานคุณครูจะต้องไม่แสวงหาจากประโยชน์จากภาระการงานไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ต้องลงข้อปลีกย่อย พร้อมกับตัวอย่างพึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์มาเป็นกรอบ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเขียนในลักษณะนี้ ถ้าหากเห็นว่า อาจารย์ที่สอนเปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปศึกษาเล่าเรียน พร้อมกับถูกผู้ปกครองร้องเรียนว่าสอนเด็กไม่เต็มที่ สามารถนำเข้าหัวข้อนี้มาวิเคราะห์ความผิดคุณธรรมในที่ประชุม กมว.ได้เลย หรือข้อปฎิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ กับภาพลักษณ์ ซึ่งการระบุเท่านี้จัดว่าชัดแจ้ง

เช่นนี้ถ้าหากพบอาจารย์เล่นไลน์ เฟซบุ๊กจีบเด็กนักเรียน หรือใช้ภาษาในเชิงชู้สาว ก็สามารถนำไปสู่การไตร่ตรองประเด็นจรรยาบรรณได้ “นอกจากนี้ที่ประชุมหารือถึงการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากว่าขณะนี้มีประเด็นปัญหาหัวข้อโรงเรียนไม่ปฏิบัติตรวจสอบว่าครูมีการต่อใบอนุญาตฯ หรือเปล่า พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก็จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลหัวข้อนี้เพื่อที่จะแจ้งให้ทางสถานศึกษาได้รับทราบ ซึ่งผมทราบว่า สพท.คงยังไม่มีระบบในการปฏิบัติหน้าที่ประเด็นนี้ กับที่ผ่านมามีการปล่อยให้ครูที่ใบอนุญาตฯ ถึงกำหนดสามารถปฏิบัติการสอนต่อได้ เพราะเช่นนั้น กมว.จึงเห็นว่าควรมีมาตรการลงมือกับผู้ที่ไม่ต่อใบอนุญาตฯ ด้วยเหตุว่าที่ผ่านมาไม่มีการกำหนดเพดานขั้นต่ำของค่าต่อใบอนุญาตล่าช้า เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพินิจพิจารณากำหนดราคาเพดานขั้นสูงของค่าต่อใบอนุญาตล่าช้าพร้อมกับค่าปฏิบัติการให้แจ่มแจ้งต่อไป” ประธาน กมว.พูด